office@crmonline.co.il

052-508-8999

שימוש אמיתי במשוב ותובנות הלקוח באמצעות האינטרנט


שימוש אמיתי במשוב ותובנות הלקוח באמצעות האינטרנט

  • יצירת פלטפורמה לדו שיח אמיתי עם הלקוח באינטרנט
  • יצירת מוטיבציה לשתף במשוב ובתובנות הלקוח
  • זיהוי רעיונות עסקיים מקרב הלקוחות
  • שיפור נאמנות הלקוח
 תרומה לחברה
  • יצירת קהילת לקוחות מעורבת ונאמנה
  • שיפור בשביעות רצון הלקוח
  • הגדלת סל הרכישה של הלקוח
  • יצירת גל רכישה נוסף בקרב לקוחות קיימים