office@crmonline.co.il

052-508-8999

ניהול פיננסי מכירתי


ניהול פיננסי מכירתי

  • אחידות במסמכי מכירה
  • שיתוף מידע בין משתמשים
  • עבודה מקבילה עם מחירונים שונים
  • התאמות מחירון ללקוח
  • שיתוף מידע
 תרומה לצוות מכירות
  • מסמכים בעלי נתוני אחידים משלב ההצעת המחיר עד לשלב הנפקת חשבוניות מס
  • כל נציג בעל הרשאה מתאימה יכול להמשיך תהליך מכל רגע נתון
  • ניהול מחירונים במגוון מסלולים שמתאימים לכל לקוח בנפרד
  • עריכה והתאמה של מחירון אישי ללקוח