office@crmonline.co.il

052-508-8999

מניעת חיכוכים בין ערוצי מכירה שונים


מניעת חיכוכים בין ערוצי מכירה שונים

  • מניעת התמודדות של שותפים שונים על אותן הזדמנויות עסקיות
  • שיפור נתוני המכירה על ידי יצירת תקשורת בין השותפים השונים
  • צמצום העומס על המחלקות האדמיניסטרטיביות המטפלות בפעילות השיווקית
 תרומה לשותפים העסקיים
  • יצירת תחושת בטחון ואמון בהזדמנויות העסקיות
  • יצירת אמון בארגון
  • קבלת תמיכה אמיתית בפעילות המכירות
  • יכולת לקבל מידע שיסייע למכירות העתידיות