office@crmonline.co.il

052-508-8999

בקרה מרחוק לרואה החשבון


בקרה מרחוק לרואה החשבון

  • גישה מרחוק
  • בקרת תזרים כספים בזמן אמת
  • חיסכון בזמן, בנייר ובכסף!
 תרומה להנהלת חשבונות
  • גישה מרחוק תאפשר לך לשלוט ולהוציא מידע מכל מקום שתבחר, ללא נוכחותך במשרד. באמצעות גישה זו גם רואה החשבון שלך יוכל לקבל את כל המסמכים הדרושים מבלי להטריד אותך בריכוזם ושליחתם אליו.
  • זמינות האינפורמציה תאפשר לך לבצע מעקב ובקרה על הנהלת חשבונות של העסק על ידי גורם מקצועי. זמינות זו תקנה לך תכנון יעיל של הוצאות ותשלומי מס.
  • אין צורך בהכנת מסמכים והגשתם למנהל חשבונות חיצוני היות והמידע פתוח לשני הצדדים.