office@crmonline.co.il

052-508-8999

כל הכלים שכל נציג שירות צריך


מעקב אחר התמיכה ושירות הלקוחות

  • גישה מלאה לכל מקרה בטיפול שירות הלקוחות.
  • שליטה ובקרה על כל אחד מתהליכי השירות
  • מעקב אחר ביצועי התמיכה ושירות הלקוחות
  • עמידה בתנאי הסכמי השירות של החברה
  • יצירת דוחות ונתונים בקלות ובמהירות

תרומה לחברה

  • קבלת תמונה מלאה ומהימנה של תפקוד התמיכה ושירות הלקוחות
  • איתור הדרך הטובה והיעילה ביותר לפעילות של שירות הלקוחות והתמיכה
  • התייעלות כלכלית של המחלקות האלה