office@crmonline.co.il

052-508-8999

יצירת מאגר פתרונות מדוייק


יצירת מאגר פתרונות מדוייק

  • אסוף מידע מכל ערוצי התקשורת בחברה
  • שדר מידע רלוונטי ומדוייק בלבד לגורמים הנכונים
  • עקוב אחר מידת היעילות של חומרים ופתרונות
  • אתר פערי מידע ותקן אותם
  • שמור על עדכנות ומהימנות המענה ללקוח אתר טרנדים מבעוד מועד
  • אתר טרנדים מבעוד מועד
 תרומה ללקוחות
  • קבלת מענה מהיר ומדוייק, בלי לחכות ולנסות מגוון פתרונות
  • ניהול לקוחות והיסתורייה
  • סיכוי נמוך יותר לקבלת מענה לא מדויק
  • תוכנה לניהול אונליין